Överetablering av fiskeutrustning?

Ett flertal grossister har förutspått att vi, på den svenska marknaden, inom något år kommer att få se en minskning av antalet grossister och butiker som säljer sportfiskeutrustning. Det finns idag ett 20 tal hyfsat stora grossister på den svenska marknaden. Till dessa ska läggas ett antal wannabes som slåss med näbbar och klor för att marknadsföra sin fullständigt okända eller egendesignade varumärken. Vidare finns det möjlighet för svenska butiker att göra sina inköp från utländska grossister både i och utanför Europa. Som regel ger detta en lägre inköpskostnad. Baksidan av medaljen är dock att frakterna är betydligt dyrare. Från länder utanför Europa tillkommer dess utom tull och handlar man med flugbindningsmaterial så tillkommer dyra veterinärintyg vid inköp av fjäder och hårmaterial.

Om man granskar antalet grossister som säljer flugbindningsmaterial och produkter för flugbindning kan man notera följande. Det finns mins sex svenska grossister som har en betydande inkomst från flugbindning. Till detta ska då läggas två danska grossister som nästan uteslutande säljer flugbindningsmaterial samt tre svenska som har mellan 10 och 30 produkter för flugbindning. Ett flertal butiker, framförallt webbutiker, importerar också material från en stor Amerikansk grossist. Kan det verkligen finnas utrymme för dessa? Frågan torde vara berättigad i dagens läge när man kan köpa färdigbundna flugor för 5-6 kronor på nätet. Att dessa som regel är av riktigt dålig kvalité verkar inte bekomma konsumenterna. Men man får vad man betalar för.

Tittar man på det sk Svenssonfisket, haspelspön, spinnare, skeddrag, meteset och annat som ”vanliga” människor köper, finner man även där en överetablering. I det här segmentet finns det hur många wannabes som helst, framförallt på nätet. Men det får bli en egen artikel. Det kan, framförallt på mindre orter, vara problematiskt att få omsättningen att räcka ihop för en utpräglad sportfiskebutik. Säsongen är ofta relativt kort och konkurrensen hård. Postorder via webbutiker ökar från år till år. På de små orterna är det dess utom inte ovanligt att sporthandlaren, leksaksaffären, pappershandeln eller livsmedelsbutiken har ett sortiment av fiskeutrustning. Detta leder ofta till att  det totala utbudet blir smalt. Ofta blir det de mest namnkunniga grossisterna som får leverera sina toppsäljande produkter.

Yrkesfiskares rätta ansikte?

Magnus Betner hotas av en mindre begåvad yrkesfiskare

I det senaste programmet av I ditt ansikte med Magnus Betner framträder några riktigt fula fiskar. Dessa verkar vara yrkefiskare eller åtminstone ha något med den skabrösa näringen att göra. Man får verkligen hoppas att dessa krummelurer bara är ett gäng inavlade idioter och på intet sätt är någon form av genomsnittsyrkesfiskare.

I ditt ansikte är ett mycket underhållande program som sänds i kanal 5. Avsnittet, där yrkesfiskarna fick frispel i, gick ut på att häckla Green Peace. Här kan du se programmet och själv skapa dig en uppfattning.

I ditt ansikte, avsnitt 4.

Seminarium om Vattenkraft

Vattenkraft, energieffektiviseringar och nyttan av strömmande vatten.

Fredag 31 oktober och lördag 1 november hålls föreläsningar om vattenkraftens konsekvenser och om möjligheterna till energieffektiviseringar inom industri och hushåll. Seminariet hålls i Sveriges mest vattenkraftverks täta kommun, Sollefteå. Platsen är Hullsta Gård.

Kom och lyssna på föreläsare inom energi, biologi, ekologi. Representanter
från Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Ekoturismföreningen
deltar tillsammans med samhällsdebattörer med fokus på tillväxtfrågor och ekologisk ekonomi.

• Vilka är vattenkraftens miljökonsekvenser?
• Vilka värden finns i strömmande vatten som inte är utbyggda?
• Hur mycket elenergi behöver Sverige egentligen?
• Ekologi och ekonomi – kan det förenas?

Presentation av föreläsarna:

Mikael Karlsson
Ordförande i Naturskyddsföreningen.
Agronom som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Har ett långt förflutet
i Naturskyddsföreningen, bl a som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet
i Värmland, riksordförande sedan 2002. Även ordförande i European Environmental
Bureau.

Ingemar Näslund
Biolog och funktionschef miljövervakning, länsstyrelsen Jämtland.
Kommer att prata om flöden och livsmiljöer i strömmande vatten.

Ronny Thellbro
Kyrkoherde i Vilhelmina.
Gör avstamp i etiska betraktelser över naturen med fokus på Vojmån.

Göran Bryntse
Teknisk doktor, Universitetslektor i grafisk teknik, Högskolan Dalarna, energidebattör.
Debattör inom ämnet energieffektiviseringar, specialitet pappers- och massaindustrin.
”Inom pappers- och massaindustrin går en tredjedel av elenergin till drift av pumpar, cirka 8 terawattimmar (TWh). 40 procent av pumpenergin kan sparas in genom varvtalsreglering.”

Larry Greenberg
Professor vid Karlstad universitet, sötvattensekologi, fiskekologi.
”Olika aspekter av hur habitattillgängligheten förändras i samband med reglering, och
hur dessa förändringar i sin tur påverkar fiskens beteende och fiskpopulationer.”

Gunnar Westrin
Känd författare, föreläsare, tillika flugfiskenestor från Råneå.
”Jag tror att människan har den värld hon förtjänar. Så länge som ekonomin går före
ekologin har hon få möjligheter att förbättra sin omgivning.”

Christer Sanne
fd docent i samhällsplanering på KTH, författare till boken Keynes barnbarn.
”Vi, som kunde vara hans barnbarn, har också gått från knapphet till en ymnighetsekonomi där konsumtionen tredubblats på femtio år. Men vi jobbar minst åtta timmar om dagen och överflödet tycks inte göra oss lyckligare! Nu slår konsumerandet i det ekologiska taket.”

Ewa Larsson
Ordförande i Gröna Kvinnor.
Fil. kand inom samhällsvetenskap, fd. riksdagsledamot i åtta år för Miljöpartiet.
Energisystemet tenderar i dag att låsa sig vid en lösning utifrån en patrialakal modell. En
storskalig som kräver mycket kontroll. I stället för att utveckla en mångfald av energisystem
som även på lång sikt kan ge energiförsörjning.

Dan Jonasson
Generalsekreterare Ekoturismföreningen och fiskerikonsulent.
Har publicerat romaner, arbetat som journalist och opinionsbildare. Därutöver arbetar
han med att skapa mer och bättre ekoturism inom Naturens Bästa och på Sveriges
Rese- och Turistråd inom Ekoturistprogrammet.

Anton Grenholm
Naturskyddsföreningen, Umeå.
Fick Naturskyddsföreningens Silverfalk 2008 med motiveringen: ”Anton har visat att
livskvalitet går före miljöförstörande konsumtion.”

Nils Leine
Advokatfiskal på kammarkollegiet.
”Kammarkollegiet kan ta initiativ till att ansöka om omprövning av tillstånd och villkor för
vattenverksamhet hos miljödomstol. Omprövningarna har hitintills främst varit inriktade på fiskefrämjande åtgärder i strömmande vatten, exempelvis byggande av fiskvägar, höjning av minivattenföringar eller biotopvårdande åtgärder.”

Bert Thuresson
Styrelseordförande i Spiralfläkt AB och elektronikingenjör, energisnåla fläktar.
Den 20 november – på Kista Cleantech Venture Day – får 20 av de hetaste svenska miljö och teknikföretagen visa upp sig för en samling svenska och utländska riskkapitalbolag.
De 20 företagen har valts ut i samarbete mellan riskkapitalbolaget Sting i Kista, som är
värd för tillställningen, amerikanska ambassaden och svenska Energimyndigheten.

Christina Lindhagen
Projektledare för seminariet tillsammans med Christer Borg, redaktör för Sportfiskarnas ”Vattendomar och Fiskevård – en vägledning”.
”Genom elcertifikatsystemet blir fallrättigheterna och det vatten som släpps förbi i omlöp,
fisktrappor etc.dyrare och därmed ökar priset för restaurering av vattendrag. Uppåt ett
femtiotal vattendrag hotas nu av utbyggnad. Dessutom snedvrids tillåtlighetsprövningen
i miljödomstol på grund av elcertifikaten”.

Christer Borg
Projektledare och styrelsemedlem i Älvräddarnas Samorganisation
Är djupt engagerad i kampen för stopp av fortsatt utbyggnad av vattenkraften, bl a i Vojmån och Nämforsen. Var med aktivt för Röån, som nu är räddad från exploatering.
”Ett ytterligare problem med vattenkraft är att de skador som ofrånkomligen uppstår är icke-reversibla, vattendragen kan inte återställas med mindre än att en ny istid inträffar”.

Martin Emtenäs
Programledare för Mitt i naturen i SVT, moderator under lördagen.
Har tilldelats Norrlands stora journalistpris med motiveringen: ”Genom ett varmt, personligt
och ödmjukt förhållningssätt till djur och natur ökar han förståelsen för biologisk mångfald
och för ett hållbart samhälle.”

Ragnar Tollet
Tidigare ordförande i Hans Lidman-sälskapet, moderator under fredagen.
Var med och startade Sveriges Flugfiskares Förening och initiativtagare till devisen: ”Vi vill att våra barnbarn skall kunna fiska vild fisk i naturliga vatten”.

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Fredag 31 oktober

Frukostkaffe 08.15-08.45
Registrering 08.45-09.00

Christer Borg 09.00-09.15
Mikael Karlsson 09.15-09.45
Christina Lindhagen 09.45-10.15

Kaffe, pressträff 10.15-10.45

Nils Leine 10.45-11.30
Frågor 11.30-11.50

Lunch 11.50-12.50

Larry Greenberg 12.50-13.30
Christer Sanne 13.30-14.15
Ewa Larsson 14.15-14.45

Kaffe 14.45-15.05

Göran Bryntse 15.05-15.45
Gunnar Westrin 15.45-16.45
Avslutande frågor 16.45-17.00

Middag med teater “Svart regn över Ångermanland”
Om följderna av Tjernobylhaveriet 1986. En föreställning med svart humor och mycket kärlek till människorna.

Lördag 1 november
Moderator: Martin Emtenäs
programledare för Mitt i Naturen

Frukostkaffe 09.30-10.00

Dan Jonasson 10.00-10.45
Ingemar Näslund 10.45-11.30

Lunch 11.30-12.30

Bert Thuresson 12.30-13.20
Anton Grenholm 13.20-13.50
Ronny Thellbro 13.50-14.15
Frågor 14.15-14.30

Kaffe, slut 14.30-15.00

Avgift
Både fredag och lördag: 600 kr
Antingen fredag eller lördag: 350 kr

Rabatt för medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna!
Både fredag och lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 400 kr
Antingen fredag eller lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 250 kr

I priset ingår lunch, kaffe fm och em, boken Vattendomar och fiskevård samt annan dokumentation från seminariet.

Medlemmar sätter in avgiften på plusgirokonto 867594-4, ange namn och medlemsorganisation.
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag mm som vill ha faktura fyller i fakturaadress vid anmälan.

För tillresande sponsrar SJ tågbiljetterna med 30%

Det kommer också att bli en minimässa utanför föreläsningssalarna. Sportfiske, solpaneler, vindkraftverk mm. Se solkoncentratorn från Global sun engineering. Det ska även finnas Flugbindning, dock oklart exakt vad det innebär.

HFK Rolex byter namn

Havsfiskeklubben Rolex har av klockföretaget Rolex svenske advokat hotats med stämning om man inte avstår domännamnet www.hfkrolex.com till förmån för urmakarna på Rolex.

Med tanke på hur det gick för DuPont de Nemours International S A, ägare av namnet Teflon, när de tjafsade med teflonminne.org så har Rolex och deras advokater inte en chans att avkräva Havsfiskeklubben deras hemsida.

Varför döper man då en Havsfiskeklubb till Rolex. Det beror på ett missförstånd från klubbens första resa 1994. Turbåtsskepparen kallade Kungsfisk för Rolex och på den vägen är det.

Nu är havsfiskeklubben smartare än världens alla urmakare tillsammans och döper om klubben till HavsFiskarna Krolex. Domännamnet, ja det blir även i fortsättningen www.hfkrolex.com

Kastinstruktioner med Drugge

Hardy har tillsammans med Mattias Drugge tagit fram en instruktions-DVD om hur man kastar med flugspö. Mattias Drugge som är en välkänd och karismatisk kastinstruktör visar på filmen både hur man kastar enhands och tvåhands flugspö. DVD’n kommer att finnas i handeln lagom till julhandeln.

Ny Fluglina

Mattias Drugge har tillsammans med Fairpoint och RIO tagit fram en ny fluglina som kommer att heta RIO Dart. Rio Dart påminner om den långkastande RIO Outbound men har en kortare klump. Klumpen lär vara ca 9 meter. Det rekomenderade priset kommer att vara 799:-

Ökade priser på havsfiskeutrustning

De senaste åren har priserna på havsfiskeutrustning haft ungefär samma prisbild. 2008 var det första år som priserna ökade markant. Det finns dess värre inget som tyder på att 2009 blir bättre. Det florerar redan nu rykten om att vissa grossister inte kommer att ha pilkar, för havsfiske, tyngre än 400 gram i sitt sortiment.

Havsfiskeutrustning är extra utsatt eftersom att det ofta rör sig om tyngre produkter med mycket metall i. Alla typer av fiskeutrustning som innehåller metall, olja, grafit, kolfiber mm kommer att få en kostnadsökning. Detta beror på de ökade metallpriserna och ökade transportkostnader. Troligtvis kan även det ökade välståndet i form av högre löner i Asien att påverka priserna uppåt. Vem vet kanske kan de ökade produktionskostnaderna och fraktkostnaderna göra att vi kan börja producera mer produkter lokalt.

Flugfiske vs Golf

Flugfiske och Golf har mer gemensamt än man vid en första tanke anar.

En bra nybörjarutrustning kan man köpa begagnad för ca en tusenlapp

Både golf och flugfiske kan vara extrema materialsporter med grymt dyra utrustningar. Vill man spela/fiska på de bästa banorna/vattnen, så kostar det där efter.

Det gäller att göra svingen exakt likadan varje gång för att uppnå bästa resultat. Längden i slaget regleras med hastigheten i svingen samt klubbvalet.
Längden i kastet regleras med hastigheten i svingen samt hur mycket lina som finns utanför spötoppen.

Ibland är det korta men exakta slag och kast som gäller. Andra gånger premieras längden.

Sist men absolut inte minst. Den största likheten mellan golf och flugfiske är att man inte vill spendera tid på rangen eller kastbanan. Man vill ut på banan/vattnet direkt. Ofta blir då resultat därefter.

Fundera gärna på hur det kommer sig att Annika Sörenstam och Mattias Drugge är så duktiga att slå respektive kasta. Svaret är naturligtvis att övning ger färdighet.

Fallens dag

Runt om i vårt avlånga land spiller Vattenfall vatten till ingen nytta för att tillfredställa turister. Visst kan det vara spektakulärt när vatten släpps. Men när man vet hur energipriset sätts så blir man vansinnigt irriterad när man spiller vatten till ingen nytta. Det är till och med tveksamt om det är bra för fisken. I alla fall om man tittar till de kraftverk som har en torrlagd fåra. Där finns det risk att fisken vandrar upp mot strömmen. När vattnet stängs av riskerar fisken att bli kvar i någon av de höljor som alltid finns i en torrlagd älvfåra. Vid extremt varmt väder dunstar vattnet och det som blir kvar blir olidligt varmt för fisken. Där får sedan fisken möta svältdöden eller dö av syrebrist.

Till Vattenfalls försvar skulle man kunna tillägga att man troligtvis är skyldiga, enligt vattendomen för respektive kraftverk, att spilla en viss mängd vatten.

Om man gjort energi av det spillda vattnet hade man kanske inte behövt elda olja och kol för att producera energi. Olje- och koleldningen driver upp priset. För vattenfall spelar det naturligtvis ingen roll, eftersom att det är den dyrast producerade kilowatt-timmen som styr priset. Vattenfall får 3-4 gånger mer betalt för vattenkraften än de skulle ha haft om man inte behövt elda olja och kol. Det blir med andra ord en god affär för Vattenfall att spilla det vatten som man säger sig ha så ont om.