Seminarium om Vattenkraft

Vattenkraft, energieffektiviseringar och nyttan av strömmande vatten.

Fredag 31 oktober och lördag 1 november hålls föreläsningar om vattenkraftens konsekvenser och om möjligheterna till energieffektiviseringar inom industri och hushåll. Seminariet hålls i Sveriges mest vattenkraftverks täta kommun, Sollefteå. Platsen är Hullsta Gård.

Kom och lyssna på föreläsare inom energi, biologi, ekologi. Representanter
från Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Ekoturismföreningen
deltar tillsammans med samhällsdebattörer med fokus på tillväxtfrågor och ekologisk ekonomi.

• Vilka är vattenkraftens miljökonsekvenser?
• Vilka värden finns i strömmande vatten som inte är utbyggda?
• Hur mycket elenergi behöver Sverige egentligen?
• Ekologi och ekonomi – kan det förenas?

Presentation av föreläsarna:

Mikael Karlsson
Ordförande i Naturskyddsföreningen.
Agronom som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Har ett långt förflutet
i Naturskyddsföreningen, bl a som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet
i Värmland, riksordförande sedan 2002. Även ordförande i European Environmental
Bureau.

Ingemar Näslund
Biolog och funktionschef miljövervakning, länsstyrelsen Jämtland.
Kommer att prata om flöden och livsmiljöer i strömmande vatten.

Ronny Thellbro
Kyrkoherde i Vilhelmina.
Gör avstamp i etiska betraktelser över naturen med fokus på Vojmån.

Göran Bryntse
Teknisk doktor, Universitetslektor i grafisk teknik, Högskolan Dalarna, energidebattör.
Debattör inom ämnet energieffektiviseringar, specialitet pappers- och massaindustrin.
”Inom pappers- och massaindustrin går en tredjedel av elenergin till drift av pumpar, cirka 8 terawattimmar (TWh). 40 procent av pumpenergin kan sparas in genom varvtalsreglering.”

Larry Greenberg
Professor vid Karlstad universitet, sötvattensekologi, fiskekologi.
”Olika aspekter av hur habitattillgängligheten förändras i samband med reglering, och
hur dessa förändringar i sin tur påverkar fiskens beteende och fiskpopulationer.”

Gunnar Westrin
Känd författare, föreläsare, tillika flugfiskenestor från Råneå.
”Jag tror att människan har den värld hon förtjänar. Så länge som ekonomin går före
ekologin har hon få möjligheter att förbättra sin omgivning.”

Christer Sanne
fd docent i samhällsplanering på KTH, författare till boken Keynes barnbarn.
”Vi, som kunde vara hans barnbarn, har också gått från knapphet till en ymnighetsekonomi där konsumtionen tredubblats på femtio år. Men vi jobbar minst åtta timmar om dagen och överflödet tycks inte göra oss lyckligare! Nu slår konsumerandet i det ekologiska taket.”

Ewa Larsson
Ordförande i Gröna Kvinnor.
Fil. kand inom samhällsvetenskap, fd. riksdagsledamot i åtta år för Miljöpartiet.
Energisystemet tenderar i dag att låsa sig vid en lösning utifrån en patrialakal modell. En
storskalig som kräver mycket kontroll. I stället för att utveckla en mångfald av energisystem
som även på lång sikt kan ge energiförsörjning.

Dan Jonasson
Generalsekreterare Ekoturismföreningen och fiskerikonsulent.
Har publicerat romaner, arbetat som journalist och opinionsbildare. Därutöver arbetar
han med att skapa mer och bättre ekoturism inom Naturens Bästa och på Sveriges
Rese- och Turistråd inom Ekoturistprogrammet.

Anton Grenholm
Naturskyddsföreningen, Umeå.
Fick Naturskyddsföreningens Silverfalk 2008 med motiveringen: ”Anton har visat att
livskvalitet går före miljöförstörande konsumtion.”

Nils Leine
Advokatfiskal på kammarkollegiet.
”Kammarkollegiet kan ta initiativ till att ansöka om omprövning av tillstånd och villkor för
vattenverksamhet hos miljödomstol. Omprövningarna har hitintills främst varit inriktade på fiskefrämjande åtgärder i strömmande vatten, exempelvis byggande av fiskvägar, höjning av minivattenföringar eller biotopvårdande åtgärder.”

Bert Thuresson
Styrelseordförande i Spiralfläkt AB och elektronikingenjör, energisnåla fläktar.
Den 20 november – på Kista Cleantech Venture Day – får 20 av de hetaste svenska miljö och teknikföretagen visa upp sig för en samling svenska och utländska riskkapitalbolag.
De 20 företagen har valts ut i samarbete mellan riskkapitalbolaget Sting i Kista, som är
värd för tillställningen, amerikanska ambassaden och svenska Energimyndigheten.

Christina Lindhagen
Projektledare för seminariet tillsammans med Christer Borg, redaktör för Sportfiskarnas ”Vattendomar och Fiskevård – en vägledning”.
”Genom elcertifikatsystemet blir fallrättigheterna och det vatten som släpps förbi i omlöp,
fisktrappor etc.dyrare och därmed ökar priset för restaurering av vattendrag. Uppåt ett
femtiotal vattendrag hotas nu av utbyggnad. Dessutom snedvrids tillåtlighetsprövningen
i miljödomstol på grund av elcertifikaten”.

Christer Borg
Projektledare och styrelsemedlem i Älvräddarnas Samorganisation
Är djupt engagerad i kampen för stopp av fortsatt utbyggnad av vattenkraften, bl a i Vojmån och Nämforsen. Var med aktivt för Röån, som nu är räddad från exploatering.
”Ett ytterligare problem med vattenkraft är att de skador som ofrånkomligen uppstår är icke-reversibla, vattendragen kan inte återställas med mindre än att en ny istid inträffar”.

Martin Emtenäs
Programledare för Mitt i naturen i SVT, moderator under lördagen.
Har tilldelats Norrlands stora journalistpris med motiveringen: ”Genom ett varmt, personligt
och ödmjukt förhållningssätt till djur och natur ökar han förståelsen för biologisk mångfald
och för ett hållbart samhälle.”

Ragnar Tollet
Tidigare ordförande i Hans Lidman-sälskapet, moderator under fredagen.
Var med och startade Sveriges Flugfiskares Förening och initiativtagare till devisen: ”Vi vill att våra barnbarn skall kunna fiska vild fisk i naturliga vatten”.

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Fredag 31 oktober

Frukostkaffe 08.15-08.45
Registrering 08.45-09.00

Christer Borg 09.00-09.15
Mikael Karlsson 09.15-09.45
Christina Lindhagen 09.45-10.15

Kaffe, pressträff 10.15-10.45

Nils Leine 10.45-11.30
Frågor 11.30-11.50

Lunch 11.50-12.50

Larry Greenberg 12.50-13.30
Christer Sanne 13.30-14.15
Ewa Larsson 14.15-14.45

Kaffe 14.45-15.05

Göran Bryntse 15.05-15.45
Gunnar Westrin 15.45-16.45
Avslutande frågor 16.45-17.00

Middag med teater “Svart regn över Ångermanland”
Om följderna av Tjernobylhaveriet 1986. En föreställning med svart humor och mycket kärlek till människorna.

Lördag 1 november
Moderator: Martin Emtenäs
programledare för Mitt i Naturen

Frukostkaffe 09.30-10.00

Dan Jonasson 10.00-10.45
Ingemar Näslund 10.45-11.30

Lunch 11.30-12.30

Bert Thuresson 12.30-13.20
Anton Grenholm 13.20-13.50
Ronny Thellbro 13.50-14.15
Frågor 14.15-14.30

Kaffe, slut 14.30-15.00

Avgift
Både fredag och lördag: 600 kr
Antingen fredag eller lördag: 350 kr

Rabatt för medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna!
Både fredag och lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 400 kr
Antingen fredag eller lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 250 kr

I priset ingår lunch, kaffe fm och em, boken Vattendomar och fiskevård samt annan dokumentation från seminariet.

Medlemmar sätter in avgiften på plusgirokonto 867594-4, ange namn och medlemsorganisation.
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag mm som vill ha faktura fyller i fakturaadress vid anmälan.

För tillresande sponsrar SJ tågbiljetterna med 30%

Det kommer också att bli en minimässa utanför föreläsningssalarna. Sportfiske, solpaneler, vindkraftverk mm. Se solkoncentratorn från Global sun engineering. Det ska även finnas Flugbindning, dock oklart exakt vad det innebär.